Proficompany, s.r.o.

Naše nabídka

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Profesionál a partner na trhu s nemovitostmi a investičními příležitostmi

GDPR 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 Správce osobních údajů  

Provozovatel těchto stránek a poskytovatel služby PROFI Company s.r.o. Horní lán 1196/9, 779 00 Olomouc, zapsaný u KS Ostrava, C C 62499, banka RB a.s., jsme plátci daně DPH,  (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) zákazníků, obchodu, dodavatelů, osob, jež se přihlásily k odběru novinek, kontaktních osob u dodavatelů, distributorů
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)  

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. zákazníci: jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem, u podnikatelů identifikační číslo, historie nákupu
 • Dodavatelé: jméno, příjmení, sídlo, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní údaje, údaje o obchodní spolupráci, vzájemná komunikace, historie nákupu
 • Kontaktní osoby u dodavatelů: jméno, příjmení, kontaktní údaje
 • Elektronické kontakty osob, jež se přihlásily k odběru obchodních sdělení či souhlasily s jiným přímým marketingem
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy  
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

 • zákazníci obchodu a webového portálu,
 • dodavatelé, zadavatelé reklamy a článků
 • osoby, jež se přihlásily k odběru novinek,
 • kontaktní osoby u dodavatelů

Kategorie příjemců osobních údajů  

 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy  finanční ústavy, veřejné ústavy
 • Dopravce – předávány jsou jméno, příjmení a doručovací adresa zákazníka, jeho telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • Účetní – předávány jsou jméno, příjmení, IČ, adresa a informace o nákupech, jiných obchodních vztazích zákazníků i dodavatelů

Účel zpracování osobních údajů  

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů  
 • jednání o smluvním vztahu  
 • plnění smlouvy  
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)  
 • archivnictví vedené na základě zákona  
 • výběrová řízení na volná místa, spolupráci apod.  
 • plnění zákonných povinností ze strany správce  
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů  

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.  

Doba zpracování osobních údajů  

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu vyplývající z daňových a účetních předpisů a po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.

Kontakt na osoby, jež se přihlásily k odběru novinek – do vyslovení nesouhlasu, včetně zákazníků.

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení  

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.  

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,  
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,  
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,  
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.  

 Nakládání s osobními údaji

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření a jejich ochrana:

 • Fyzické zabezpečení – uzamčení nosičů osobních údajů (dokumentů v šanonech) ve skříni.
 • Organizační opatření – nastavení přístupu k osobním údajům v organizaci apod.
 • IT zabezpečení – šifrování, hesla, zálohování, bezpečnostní software apod.

Práva subjektů údajů  

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,  
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,  
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,  
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,  
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

 • Požádat správce o vysvětlení.  
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.  
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.  
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.  
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.  
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.  

 

Aktuální informace
 • Aktuální výše základní sazby EU je 5,56 %. Úrokové sazby našich programů se odvíjejí od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku.
  Více...
 • Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly...
  Více...
 • Solární novinky.
  Více...
 • Globální dopad snížení objemu rostlinné výroby
  Více...
 • Dotace Oprav dům po babičce Zálohová dotace na důkladné renovace starších obytných domů
  Více...
 • Výzvy Modernizačního fondu
  Více...
 • Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá na projekty zlepšující životní prostředí v České republice. Prohlédněte si naši aktuální nabídku dotací, přispět na projekt můžeme i vám.
  Více...
 • Portál o bydlení
  Více...
 • Aktuality Ministerstva průmyslu a obchodu
  Více...
 • Státní fond podpory investic
  Více...
 • Podpora průmyslových podniků v instalacích fotovoltaiky
  Více...
 • Aktuality ministerstva zemědělství
  Více...

Zajištění budoucnosti s dlouhodobými investičními produkty: KDY, PROČ A JAK investovat?
 • Dlouhodobé investiční produkty představují zajímavou možnost, jak si vytvořit finanční rezervu pro budoucnost. .....
  Více...

"Zdraví je dar" - Kvalitní zdraví - základ prosperity.
 • "Zdraví je dar" průvodce kvalitními produkty a postupy, nezbytnými pro podporu a udržení Vaší rovnováhy. Celostní medicína - odhalené tajemství dosažení rovnováhy a harmonie mysli, duševního zdraví a těla.
  Více...

Poloviční úrok a nízké splátky: výhodný úvěr k programu Oprav dům po babičce je na dosah
 • Lidem, kteří nemají naspořeno na renovace bydlení, se otevírá unikátní možnost zvýhodněného úvěru...
  Více...

Dobíjecí stanice pro elektromobil
 • Naše energie vás posouvá vpřed Komplexní řešení elektromobility od ČEZ. Veřejné dobíjení / Pro domácnosti / Pro firmy, města a obce
  Více...
 • Jak dobíjejí řidiči u ČEZ? Rychlejší stanice zvedly za poslední tři roky průměrný odběr o 47 % a zkracují dobu dobíjení
  Více...
 • Dlouhodobé investiční produkty představují zajímavou možnost, jak si vytvořit finanční rezervu pro budoucnost.....
  Více...

Nový stavební zákon
 • Nový stavební zákon nabývá účinnosti k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby jako např. dálnice). Pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. 7. 2024.
  Více...

Ministerstvo životního prostředí / Státní fond životního prostředí
 • První zprávu o dovozu zboží, na které se vztahuje uhlíkové clo (CBAM), je možné podat dodatečně
  Více...
 • MŽP aktualizovalo Politiku ochrany klimatu v ČR. Do roku 2030 budeme získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů a spotřebu snížíme o pětinu
  Více...
 • Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců
  Více...

Podpora bydlení / Státní fond investic Podpora
 • Aktuální výše základní sazby EU je 5,56 %. Úrokové sazby našich programů se odvíjejí od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku.
  Více...
 • Konec fixace v Programu pro mladé
  Více...
 • Evropská proměna po roce 2027? Hnací silou k růstu EU jsou regiony
  Více...
 • Spočítejte si dotaci pro svůj rodinný dům.
  Více...
 • Zálohová dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky
  Více...
 • Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen
  Více...
 • Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu. Průmyslu, zemědělství i obcím usnadní cestu k udržitelné energii ze slunce
  Více...
 • Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie
  Více...
 • Státní fond podpory investic 5. 1. 2024 v 10.00 zveřejnil nové výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy. Dotace je poskytována ve výši 3–30 mil. Kč, a to na rekonstrukci staveb nebo na demolice staveb a následný vznik přírodního úložiště uhlíku.
  Více...
 • Poloviční úrok a nízké splátky: výhodný úvěr k programu Oprav dům po babičce je na dosah
  Více...

Kotlíkové dotace
 • Každý, kdo si požádá a splní podmínky, peníze dostane. Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva.
  Více...

Kompletní / Částečné zateplení domu
 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad.
  Více...

Inovační fond
 • Cílem Inovačního fondu je podpora velkých inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové technologie a postupy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, zachycování a ukládání uhlíku (CCS) či v průmyslovém zachycování a využívání uhlíku (CCU).
  Více...

Novostavba pasivního domu
 • Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.
  Více...

Výměna oken a dveří
 • Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří v rodinných domech. Výměna oken v bytech v bytových domech, ve kterých je většina oken již vyměněna.
  Více...
 • Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.
  Více...

Výměna zdroje tepla – starého kotle či kamen
 • Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné…
  Více...

Fotovoltaické systémy
 • Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
  Více...

Využití tepla z odpadní vody
 • Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
  Více...

Úsporný ohřev vody
 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
  Více...

Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
  Více...
 • Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
  Více...

Řízené větrání s rekuperací
 • Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
  Více...

Zelené střechy
 • Léto beze strachu ze sucha a horka, připravte se už teď
  Více...
 • Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
  Více...

Spočítejte si dotaci pro svůj rodinný dům.
 • Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.
  Více...

Ekomobilita
 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
  Více...

Potřebujete poctivě odvedenou zednickou práci v Olomouci? www.proficompanyservis.cz

  Finance / Úvěry / Hypotéky / Pojištění
  • Aktuality Česká národní banka
   Více...

  Navštivte stránky www.proficompanyservis.cz

   Ministerstvo průmyslu a obchodu Zajímavosti
   • NPO podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun
    Více...
   • EGAP od čtvrtka 24. 2. zastavila pojišťování vývozu do Ruska a Běloruska
    Více...
   • Aktuální informace pro podnikatele Hospodářská komora...
    Více...
   • Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro 2022–2027.
    Více...
   • MPO výzvy nového programu Digitální Evropa
    Více...
   • Prodlužujeme lhůtu pro podání žádostí o dotace na komunální FVE a zvýšení energetické účinnosti tepláren
    Více...
   • Vláda schválila nový Národní plán obnovy. ČR může navíc získat přes 170 miliard korun
    Více...
   • Vlastníte elektromobil a chcete jej nabíjet v síti veřejných dobíjecích stanic PREpoint?
    Více...
   • Výběrové řízení na pozici národního experta v Globálním...
    Více...
   • Investice v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic...
    Více...
   • Český telekomunikační úřad regulátor trhu...
    Více...
   • Rozvoj jaderné energetiky i digitální ekonomiky.
    Více...
   • Konfliktní minerály (3TG) - přehled a aktuální informace
    Více...
   • Investiční pozice a zadluženosti ČR vůči zahraničí...
    Více...

   Projektová podpora
   • Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.
    Více...

   Svaz průmyslu a dopravy ČR
   • Od srpna se firmy musí připravit na ochranu oznamovatelů
    Více...
   • Webinář Co přinese zákon o ochraně oznamovatelů zaměstnavatelům?
    Více...
   • Podcast SP ČR: Vodík a jeho využití v průmyslu
    Více...
   • Kalendář akci
    Více...

   Národní plán obnovy
   • Hledáme nové kolegyně a kolegy! Přidej se do týmu Národního plánu obnovy a podílej se na koordinaci jednoho z největších projektů v ČR.
    Více...
   • Více než 22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z Národního plánu obnovy
    Více...

   Těžební unie
   • Newsletter Těžební unie 1/2024
    Více...
   • GEOLOGICKÉ A HORNÍ PRÁVO V PRAXI TĚŽAŘE II., který se uskuteční v hotelu OREA Resort Santon v Brně v termínu 10.–11. října 2023.
    Více...

   Národní rozvojová banka / ČMZRB
   • Národní rozvojová banka Novinky...
    Více...
   • Program ELENA od NRB...
    Více...
   • Financujeme infrastrukturu a poskytujeme poradenství.
    Více...

   CzechInvest
   • Agentura pro podporu podnikání a investic
    Více...
   • Evropa má co dohánět, říká předsedkyně nové evropské startupové platformy ESNA
    Více...
   • CzechInvest podporuje soutěž Společnost přátelská k zaměstnávání 55+
    Více...
   • Dotační výzvy z Národního plánu obnovy
    Více...
   • Špičkoví vědci budou v Brně vyvíjet systémy pro vodíková letadla.
    Více...
   • Veletrhy dotačních příležitostí vám pomohou získat peníze na projekty
    Více...
   • CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR
    Více...
   • MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice
    Více...

   CzechTrade
   • Delegace MPO otevřela pobočku agentury CzechTrade v texaském Austinu
    Více...
   • Sdílíme úspěchy českých exportérů Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.
    Více...
   • Turecko: krátce pro exportéry
    Více...
   • K výsledkům českého exportu za prosinec a celý rok 2022
    Více...
   • Malé a střední podniky mohou žádat až o dvousettisícovou dotaci na kreativní služby v rámci výzvy Design Credits
    Více...
   • CzechTrade posiluje spolupráci s CzechInvestem. Bude blíže firmám v regionech
    Více...
   • Aktuality ze světa
    Více...

   CzechTurism
   • Praha je nejoblíbenější destinací Čechů, poprvé od roku 2012
    Více...
   • Závody vážné i nevážné a mnoho dalšího aktuálně nabízí hory v Česku
    Více...

   Dotace / Fondy / Podpora
   • MMR: 18. témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů...
    Více...
   • Novinky ze světa dotací
    Více...
   • Podívejte se na záznamy webinářů o dotacích Nová zelená úsporám a kotlíkových dotacích
    Více...

   Ministerstvo dopravy / Fond dopravní insfrastruktury
   • Aktuality Ministerstva dopravy ČR
    Více...

   Zajímavé newsleterry a weby
   • GRANTEX. S námi zůstane vše jednoduché.
    Více...
   • CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
    Více...
   • Připravíme vás na vše, co vás v profesním životě může potkat. KURZY.CZ
    Více...
   • KANCELÁŘE A SKLADY k pronájmu přímo od majitele
    Více...
   • Zpravodaj SFPI. Zůstaňte s námi v kontaktu
    Více...
   • Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.
    Více...
   • Verlag Dashöfer, nakladatelství - praktické informace a služby pro profesionály
    Více...
   • Nové bydlení - E - časopisy zdarma ke stažení a prohlížení
    Více...
   • Newsletter Svazu podnikatelů ve stavebnictví
    Více...
   • BusinessInfo.cz je online portálem pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry
    Více...

   Zákony / Vyhlášky / Zákonů a paragrafů je mnoho, stačí si jen vybrat

   Sklady


    


    
    
   © Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2021