Proficompany, s.r.o.

Naše nabídka

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Profesionál a partner na trhu s nemovitostmi a investičními příležitostmi

GDPR 

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“)

 Správce osobních údajů  

Provozovatel těchto stránek a poskytovatel služby PROFI Company s.r.o. Horní lán 1196/9, 779 00 Olomouc, zapsaný u KS Ostrava, C C 62499, banka RB a.s., jsme plátci daně DPH,  (dále jen „správce“) Vás tímto v souladu s čl. 12 GDPR informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

Rozsah zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem, nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k plnění zákonných povinností správce.

Zdroje osobních údajů

 • přímo od subjektů údajů (registrace a nákupy přes e-maily, telefon, chat, webové stránky, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky aj.) zákazníků, obchodu, dodavatelů, osob, jež se přihlásily k odběru novinek, kontaktních osob u dodavatelů, distributorů
 • veřejně přístupné rejstříky, seznamy a evidence (např. obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam apod.)  

Kategorie osobních údajů, které jsou předmětem zpracování  

 • adresní a identifikační údaje sloužící k jednoznačné a nezaměnitelné identifikaci subjektu údajů (např. zákazníci: jméno, příjmení, poštovní adresa pro doručení, informace o nákupech, elektronické kontakty pro komunikaci se zákazníkem, u podnikatelů identifikační číslo, historie nákupu
 • Dodavatelé: jméno, příjmení, sídlo, doručovací adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, kontaktní údaje, údaje o obchodní spolupráci, vzájemná komunikace, historie nákupu
 • Kontaktní osoby u dodavatelů: jméno, příjmení, kontaktní údaje
 • Elektronické kontakty osob, jež se přihlásily k odběru obchodních sdělení či souhlasily s jiným přímým marketingem
 • popisné údaje (např. bankovní spojení)
 • další údaje nezbytné pro plnění smlouvy  
 • údaje poskytnuté nad rámec příslušných zákonů zpracovávané v rámci uděleného souhlasu ze strany subjektu údajů (zpracování fotografií, použití osobních údajů za účelem personálních řízení aj.)

Kategorie subjektů údajů

 • zákazníci obchodu a webového portálu,
 • dodavatelé, zadavatelé reklamy a článků
 • osoby, jež se přihlásily k odběru novinek,
 • kontaktní osoby u dodavatelů

Kategorie příjemců osobních údajů  

 • zpracovatel
 • státní aj. orgány v rámci plnění zákonných povinností stanovených příslušnými právními předpisy  finanční ústavy, veřejné ústavy
 • Dopravce – předávány jsou jméno, příjmení a doručovací adresa zákazníka, jeho telefonní číslo nebo e-mailová adresa
 • Účetní – předávány jsou jméno, příjmení, IČ, adresa a informace o nákupech, jiných obchodních vztazích zákazníků i dodavatelů

Účel zpracování osobních údajů  

 • účely obsažené v rámci souhlasu subjektu údajů  
 • jednání o smluvním vztahu  
 • plnění smlouvy  
 • ochrana práv správce, příjemce nebo jiných dotčených osob (např. vymáhání pohledávek správce)  
 • archivnictví vedené na základě zákona  
 • výběrová řízení na volná místa, spolupráci apod.  
 • plnění zákonných povinností ze strany správce  
 • ochrana životně důležitých zájmů subjektu údajů

Způsob zpracování a ochrany osobních údajů  

Zpracování osobních údajů provádí správce. Zpracování je prováděno v jeho provozovnách, pobočkách a sídle správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci správce, příp. zpracovatelem. Ke zpracování dochází prostřednictvím výpočetní techniky, popř. i manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů. Za tímto účelem přijal správce technickoorganizační opatření k zajištění ochrany osobních údajů, zejména opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.  

Doba zpracování osobních údajů  

Osobní údaje jsou uchovávány po dobu vyplývající z daňových a účetních předpisů a po dobu nezbytnou pro uplatnění právních nároků.

Kontakt na osoby, jež se přihlásily k odběru novinek – do vyslovení nesouhlasu, včetně zákazníků.

V souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách, ve spisovém a skartačním řádu správce či v příslušných právních předpisech jde o dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů.

Poučení  

Správce zpracovává údaje se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů.  

V souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR může správce bez souhlasu subjektu údajů zpracovávat tyto údaje: 

 • subjekt údajů udělil souhlas pro jeden či více konkrétních účelů,  
 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,  
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen správce,  
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů.  

 Nakládání s osobními údaji

Obecný popis technických a organizačních bezpečnostních opatření a jejich ochrana:

 • Fyzické zabezpečení – uzamčení nosičů osobních údajů (dokumentů v šanonech) ve skříni.
 • Organizační opatření – nastavení přístupu k osobním údajům v organizaci apod.
 • IT zabezpečení – šifrování, hesla, zálohování, bezpečnostní software apod.

Práva subjektů údajů  

V souladu se čl. 12 GDPR informuje správce na žádost subjektu údajů subjekt údajů o právu na přístup k osobním údajům a k následujícím informacím:

 • účelu zpracování,  
 • kategorii dotčených osobních údajů,
 • příjemci nebo kategorie příjemců, kterým osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny,  
 • plánované době, po kterou budou osobní údaje uloženy,  
 • veškeré dostupné informace o zdroji osobních údajů,  
 • pokud nejsou získány od subjektu údajů, skutečnosti, zda dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že správce nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:  

 • Požádat správce o vysvětlení.  
 • Požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo vymazání osobních údajů.  
 • Je-li žádost subjektu údajů podle odstavce 1 shledána oprávněnou, správce odstraní neprodleně závadný stav.  
 • Nevyhoví-li správce žádosti subjektu údajů podle odstavce 1, má subjekt údajů právo obrátit se přímo na dozorový úřad, tedy Úřad na ochranu osobních údajů.  
 • Postup podle odstavce 1 nevylučuje, aby se subjekt údajů obrátil se svým podnětem na dozorový úřad přímo.  
 • Správce má právo za poskytnutí informace požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.  

 

 

Seminář

Aktuální informace
 • Solární novinky. Jak správně vybrat panely pro fotovoltaickou elektrárnu? 10 rad pro výběr správného fotovoltaického panelu
  Více...
 • Chceme být významným hráčem ve výrobě čipů.
  Více...
 • EGAP otevírá Ukrajinu - příjem žádostí exportérů o pojištění
  Více...
 • Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny
  Více...
 • Od 1. ledna 2023 je aktuální výše základní sazby EU 7,43 %
  Více...
 • Konec fixace v Programu pro mladé
  Více...
 • Globální ekonomický výhled
  Více...
 • 160 milionů korun další projekty na obnovu brownfieldů
  Více...
 • Z bioplynky na pole. 1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy
  Více...
 • Aktuality z ministerstva průmyslu a obchodu
  Více...
 • K podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám nově postačí bankovní identita
  Více...
 • Přes miliardu korun na digitalizaci podniků.
  Více...
 • Podpora průmyslových podniků v instalacích fotovoltaiky
  Více...
 • Žádostí o podporu z programu Nájemní bydlení.
  Více...
 • MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody
  Více...
 • Aktuality ministerstva zemědělství
  Více...
 • Akce a pozvánky
  Více...
 • Srdce Evropy se dá poznat i pěšky. Třeba na příhraniční Stezce Českem
  Více...

Chystáte se zvelebit své bydlení a poohlížíte se po zedníkovi? www.proficompanyservis.cz
 • Nestíháte termín realizace? Dejte nám vědět!
  Více...

Ministerstvo životního prostředí / Státní fond životního prostředí
 • MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti
  Více...
 • Aktuality Ministerstva životního prostředí
  Více...
 • Řekněte si o dotaci z programu Nová zelená úsporám Odstartoval příjem žádostí v novém programovém období
  Více...
 • Úspěšné projekty - Inspirujte se skutečnými dotačními projekty.
  Více...
 • 40 milionů na snížení emisí těžkých kovů a Pakt starostů pro klima
  Více...
 • Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže MŽP 40 miliony. Zemědělci je budou moci hubit jen cíleně
  Více...
 • Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun
  Více...

Dotace pro nízkopříjmové domácnosti
 • Podprogram Nová zelená úsporám Light – dotace na rychlé a snadné zateplení pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.
  Více...

Novostavba
 • Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.
  Více...

Zateplení
 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad.
  Více...

Kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022
  Více...
 • Podívejte se na záznamy webinářů o dotacích Nová zelená úsporám a kotlíkových dotacích
  Více...
 • Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.
  Více...

Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Předvánoční Priorita je o uhlí, penězích pro obce a o vodních projektech
  Více...
 • Vše o vodě - Aktuality o suchu
  Více...
 • Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
  Více...

Fotovoltaické systémy
 • Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
  Více...

Příprava teplé vody, solární ohřev
 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
  Více...

Stínicí technika
 • Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.
  Více...

Řízené větrání s rekuperací
 • Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
  Více...

Zelené střechy
 • Léto beze strachu ze sucha a horka, připravte se už teď
  Více...
 • Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
  Více...

Potřebujete poctivě odvedenou zednickou práci v Olomouci? www.proficompanyservis.cz

  Nabízíme dovednosti a zkušenosti v oboru zedník, pracovitost, výsledek, zhotovení díla, v termínu a kvalitě. www.proficompanyservis.cz

   Ekomobilita
   • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
    Více...

   Využití tepla z odpadní vody
   • Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
    Více...

   Projektová podpora
   • Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.
    Více...

   Bonus za využití více opatření
   • Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.
    Více...

   Spočítejte si dotaci pro svůj rodinný dům.
   • Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.
    Více...

   Navštivte stránky www.proficompanyservis.cz

    Hledáte nebo nabízíte nemovitost, ale nechcete ji zveřejnit? Provedeme neveřejnou poptávku nebo nabídku. Kontaktujte nás proficompany@email.cz nebo +420 734693050

     Ministerstvo průmyslu a obchodu Zajímavosti
     • NPO podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun
      Více...
     • EGAP od čtvrtka 24. 2. zastavila pojišťování vývozu do Ruska a Běloruska
      Více...
     • Aktuální informace pro podnikatele Hospodářská komora...
      Více...
     • Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro 2022–2027.
      Více...
     • MPO výzvy nového programu Digitální Evropa
      Více...
     • Prodlužujeme lhůtu pro podání žádostí o dotace na komunální FVE a zvýšení energetické účinnosti tepláren
      Více...
     • Vláda schválila nový Národní plán obnovy. ČR může navíc získat přes 170 miliard korun
      Více...
     • Vlastníte elektromobil a chcete jej nabíjet v síti veřejných dobíjecích stanic PREpoint?
      Více...
     • Výběrové řízení na pozici národního experta v Globálním...
      Více...
     • Investice v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic...
      Více...
     • Český telekomunikační úřad regulátor trhu...
      Více...
     • Rozvoj jaderné energetiky i digitální ekonomiky.
      Více...
     • Konfliktní minerály (3TG) - přehled a aktuální informace
      Více...
     • Investiční pozice a zadluženosti ČR vůči zahraničí...
      Více...

     Svaz průmyslu a dopravy ČR
     • Od srpna se firmy musí připravit na ochranu oznamovatelů
      Více...
     • Webinář Co přinese zákon o ochraně oznamovatelů zaměstnavatelům?
      Více...
     • Podcast SP ČR: Vodík a jeho využití v průmyslu
      Více...
     • Kalendář akci
      Více...

     Národní plán obnovy
     • Hledáme nové kolegyně a kolegy! Přidej se do týmu Národního plánu obnovy a podílej se na koordinaci jednoho z největších projektů v ČR.
      Více...
     • Více než 22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z Národního plánu obnovy
      Více...

     Geologické a horní právo v praxi těžaře II. Odborný seminář ■ 10.–11. října 2023 ■ OREA Resort Santon, Brno

      Těžební unie
      • Newsletter Těžební unie 6/2023
       Více...
      • GEOLOGICKÉ A HORNÍ PRÁVO V PRAXI TĚŽAŘE II., který se uskuteční v hotelu OREA Resort Santon v Brně v termínu 10.–11. října 2023.
       Více...

      Národní rozvojová banka / ČMZRB
      • Národní rozvojová banka Novinky...
       Více...
      • Program ELENA od NRB...
       Více...
      • Financujeme infrastrukturu a poskytujeme poradenství.
       Více...

      CzechInvest
      • Agentura pro podporu podnikání a investic
       Více...
      • Evropa má co dohánět, říká předsedkyně nové evropské startupové platformy ESNA
       Více...
      • CzechInvest podporuje soutěž Společnost přátelská k zaměstnávání 55+
       Více...
      • Dotační výzvy z Národního plánu obnovy
       Více...
      • Špičkoví vědci budou v Brně vyvíjet systémy pro vodíková letadla.
       Více...
      • Veletrhy dotačních příležitostí vám pomohou získat peníze na projekty
       Více...
      • CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR
       Více...
      • MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice
       Více...

      CzechTrade
      • Delegace MPO otevřela pobočku agentury CzechTrade v texaském Austinu
       Více...
      • Sdílíme úspěchy českých exportérů Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.
       Více...
      • Turecko: krátce pro exportéry
       Více...
      • K výsledkům českého exportu za prosinec a celý rok 2022
       Více...
      • Malé a střední podniky mohou žádat až o dvousettisícovou dotaci na kreativní služby v rámci výzvy Design Credits
       Více...
      • CzechTrade posiluje spolupráci s CzechInvestem. Bude blíže firmám v regionech
       Více...
      • Aktuality ze světa
       Více...

      CzechTurism
      • Praha je nejoblíbenější destinací Čechů, poprvé od roku 2012
       Více...
      • Závody vážné i nevážné a mnoho dalšího aktuálně nabízí hory v Česku
       Více...

      Bydlení / Státní fond investic Podpora
      • Od 1. ledna 2023 je aktuální výše základní sazby EU 7,43 %
       Více...
      • NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00
       Více...
      • MMR: Vláda schválila upravený rozpočet Státního fondu podpory investic pro letošní rok
       Více...
      • Zájemci o bydlení budou moci získat vyšší úvěry s delší splatností
       Více...
      • NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00
       Více...
      • Nové podmínky programu Vlastní bydlení
       Více...
      • Vlastní bydlení – úvěrová kalkulačka
       Více...
      • Garanční fond cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem podpory investic
       Více...
      • Přínosy a principy nového stavebního zákona:
       Více...
      • Nové podmínky programu Vlastní bydlení
       Více...
      • Prioritou MMR je podpora bydlení a stavební zákon
       Více...
      • Dřevostavby ve veřejném a soukromém sektoru
       Více...
      • O titul Vesnice roku 2022 se utká 175 obcí
       Více...

      Ministerstvo dopravy / Fond dopravní insfrastruktury
      • Začala stavba další části dálnice D7
       Více...
      • Dopravní legislativa 2022: Urychlování výstavby, aktualizace bodového systému a příprava VRT
       Více...
      • Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. 2. 2022
       Více...
      • Podpora od programu Doprava 2020+...
       Více...
      • Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2021 nazvaného „COVID - BUS III“
       Více...
      • Proinvestiční rozpočet na dopravní stavby, celkem má být v SFDI 127,6 miliardy korun
       Více...

      Dotace / Fondy / Podpora
      • MMR: 18. témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů...
       Více...
      • Novinky ze světa dotací
       Více...
      • Zapojte se do výzvy Evropského inovačního a technologického institutu na podporu iniciativy New European Bauhaus
       Více...
      • MMR: Politika soudržnosti je klíčovou součástí programu předsednického tria
       Více...
      • Podívejte se na záznamy webinářů o dotacích Nová zelená úsporám a kotlíkových dotacích
       Více...
      • Česko vykročilo za evropskou finanční podporou. Do roku 2027 má dostat bilion korun, z toho většinu na regionální rozvoj
       Více...

      Finance / Úvěry / Hypotéky / Pojištění
      • Prohlášení ČNB k tuzemskému bankovnímu sektoru
       Více...
      • Podání daňového přiznání k dani z příjmů za 2021
       Více...
      • Z ministerstva financí pro veřejnost a média
       Více...
      • Provedeme vás světem finančních produktů.
       Více...
      • Aktuality Česká národní banka
       Více...

      Zajímavé newsleterry a weby
      • GRANTEX. S námi zůstane vše jednoduché.
       Více...
      • CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
       Více...
      • Připravíme vás na vše, co vás v profesním životě může potkat. KURZY.CZ
       Více...
      • KANCELÁŘE A SKLADY k pronájmu přímo od majitele
       Více...
      • Zpravodaj SFPI. Zůstaňte s námi v kontaktu
       Více...
      • Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.
       Více...
      • Verlag Dashöfer, nakladatelství - praktické informace a služby pro profesionály
       Více...
      • Nové bydlení - E - časopisy zdarma ke stažení a prohlížení
       Více...
      • Newsletter Svazu podnikatelů ve stavebnictví
       Více...
      • BusinessInfo.cz je online portálem pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry
       Více...

      Zprávy ze světa / Zajímavosti
      • Veletrhy a výstavy 2022 - plánované oficiální účasti ČR v zahraničí
       Více...
      • Tendr Evropské komise: Nabídněte IT, zdravotnické, bezpečnostní a infrastrukturní vybavení
       Více...
      • Ministerstvo zemědělství organizuje Den se zemědělským diplomatem ve Spojených arabských emirátech
       Více...
      • Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství
       Více...

      Evropská unie - Novinky
      • Jaké kroky Unie podniká k řešení energetické krize
       Více...
      • Podnikání, ekonomika, euro Získejte informace o hospodářství a obchodu EU, o příležitostech pro podniky, včetně možností financování a navazování obchodních kontaktů. Seznamte se blíže s tím, jak splnit požadavky předpisů EU v oblasti životního prostředí, hospodářské soutěže a bezpečnosti výrobků.
       Více...

      Semináře / Pobídky / Výzkum / Vývoj / Webináře
      • Digitalizace MSP 2022: Diskuzní fórum - Jak nejlépe zafinancovat technologický rozvoj firmy
       Více...
      • Máte zájem o investiční pobídku? V CzechInvestu vás provedeme krok za krokem!
       Více...
      • Jak na efektivní vyjednávání s investorem o první významné investici
       Více...
      • Akademie podnikavých žen 2022 - Bezpečnostní minimum pro podnikavou ženu
       Více...

      Zákony / Vyhlášky / Zákonů a paragrafů je mnoho, stačí si jen vybrat

      Investoři a developeři hledají
      • Pozemky a plochy pro průmyslové využití, pozemky pro výstavbu bytových domů, hotely, penziony, obchodní střediska a jiné nevyužité objekty vhodné pro přestavbu a rekonstrukci na bytové domy v celé ČR a SR. Nabídku vložte je do inzerce do příslušné kategorie na Portále podnikatelských nemovitostí.
       Více...

      Změny a novinky v roce 2023

       Napište nám! Máte zájem zveřejnit logo firmy, zajímavý článek nebo upoutávku na titulní stranu našeho webu? Kontaktujte nás! Veškeré informace na proficompany@email.cz nebo tel. +420 734 693 050.

        API / Agentura pro Podnikání a Inovace

        Zajímavé investiční příležitosti
        • Nabídka společnosti vhodnému – ideálně strategickému – následníkovi, který je aktivní v oboru výroby a/nebo instalace vodovodního a kanalizačního potrubí nebo v oboru vodárenství.
         Více...
        • Nabídka společnosti ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 5 500 m2 s možností rozšíření. strojírenská výroba – zakázková výroba výlučně nerezových výrobků pro gastronomický a zdravotnický sektor
         Více...
        • Převzetí až 100 % podílů na jejich společnosti - provoz velkoobchodu a maloobchodu s ochrannými a pracovními pomůckami (OOPP) a služby s tímto provozem spojené (leasing prádla, potisk textilu, výdejové automaty)
         Více...
        • Pískovnu Nebanice u Chebu v České republice v k. ú. Vrbová, obci Nebanice u Chebu. Jedná se o pozemky dobývacího prostoru a pozemky s tímto prostorem související
         Více...
        • Pozemek pro výrobu a průmysl Šumperk
         Více...
        • Pozemek pro komerční výstavbu Hatě
         Více...

        Vyplňte formulář na www.proficompanyservis.cz

         Sklady


          


          
          
         © Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2021