Proficompany, s.r.o.

Naše nabídka

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Profesionál a partner na trhu s nemovitostmi a investičními příležitostmi

PROFI Company s.r.o., Horní lán 1196/9, 779 00 Olomouc

Všeobecné obchodní podmínky Společnosti 

 1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”), spolu se smlouvou nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen „Smlouva”) upravují podmínky na poskytování produktů a služeb (dále jen „Služby“) Poskytovatelem, PROFI Company s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) svému odběrateli (dále jen „Objednatel“).

 1. Poskytovatel

Poskytovatelem služby je PROFI Company s.r.o. Horní lán 1196/9, 779 00 Olomouc, zapsaná C 62499 vedená u Krajského soudu v Ostravě H (dále jen „Poskytovatel“).

 1. Objednavatel

Objednavatelem je osoba, podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), která si objedná portálem nabízenou službu zveřejnění nabídky, poptávky, vizitek, loga, odkazů či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele (dále jen „Objednavatel“).
Objednání služeb musí mít vždy písemnou formu, tj. poštou, e-mailem nebo vyplněním formuláře na webových a internetových stránkách Poskytovatele.
Objednávka musí obsahovat skutečné a pravdivé kontaktní údaje a fakturační informace o Objednateli včetně telefonického a emailového spojení, které jsou uloženy v databázi, po přihlášení Objednavatele se jakákoliv objednávka považuje za Objednavatelem autorizovanou. Poskytovatel nenese za případné zneužití hesla odpovědnost. Objednatel může informace o sobě v budoucnu smazat nebo písemně požádat o jeho vyřazení z veřejné informace. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle konkrétní objednávky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude nutné smlouva. Podpisem, nebo odesláním objednávky Objednavatel vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s Poskytovatelem. Objednavatel je povinen informovat Poskytovatele o úmyslu zrušit objednávku nebo její část. Pokud dojde k zrušení objednávky po zahájení výroby nebo zveřejnění objednané služby, bez sankce to není možné. Objednatel je v takovém případě povinen objednanou službu odebrat a uhradit v plné výši. Pokud nebyla výroba služby nebo zveřejnění zahájeno a nebyla připsaná platba nebo záloha, je možné toto učinit bez sankce do připsání platby na účet Poskytovatele.

 1. Služba - PROFI Company s.r.o

Služba PROFI Company s.r.o. slouží ke zprostředkování obchodních i soukromých poptávek a nabídek pro Objednavatele.
Poptávka i nabídka je zadaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele služeb, zpřístupňuje kontakty za účelem poskytnutí informace a navázání spolupráce. Služba je zahájena ihned po zpracování objednávky (max. do 2 pracovních dnů od objednání) a současně je zaslána faktura elektronicky (korespondenčně na vyžádání). Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění nevhodného obsahu a neručí za pravdivost inzerovaného sdělení či reklamy nebo zveřejněné informace od Objednavatele.

Uskutečněná platba je platba připsaná na účet Poskytovatele dle data splatnosti na faktuře. Služba je ukončena dle smluvené délky plnění a není automaticky prodlužována na další období.

 1. Cena služby

Objednávky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí objednávky. Platné ceny jsou uváděny v aktuální verzi ceníku. Služeb Poskytovatele v elektronickém systému. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Objednavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. U objednávek, kde je Poskytovatelem dáno cenové rozpětí (např. grafické práce), může se výsledná cena pohybovat v rámci tohoto rozmezí.

 1. Platební podmínky

Objednavatel provádí úhradu služeb dle platného ceníku předem ve výši objednané služby. Pokud nebude objednaná služba uhrazena, objednávka bude zrušena. Realizace objednávky bude zahájena až okamžikem, kdy bude částka připsána na účet Poskytovatele. Po úhradě objednané služby, bude zaslána faktura dle platného ceníku ve výši objednané služby V případě specifického vyhotovení návrhu je Objednavatel povinen zaplatit službu ve sjednané lhůtě splatnosti a odebrat si dokončenou zakázku. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn přerušit svá plnění vůči objednateli, a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. V takovém případě Poskytovateli neběží lhůty pro včasné plnění a objednatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení lhůt pro plnění Poskytovatelem. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

 1. Kvalita zveřejněné objednávky

Poskytovatel se zavazuje služby objednané Objednatelem zveřejnit v rozsahu jeho požadavku a v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění nevhodného obsahu a neručí za pravdivost inzerovaného sdělení a zveřejněné informace či reklamy Objednavatelem.

Objednatel prohlašuje, že se seznámil s popisem a rozsahem služeb, uvedeným v elektronickém systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s Poskytovatelem a s tímto popisem souhlasí. Požaduje-li Objednatel službu ve větším rozsahu či nestandartním vyhotovení, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací.

 1. Specifické požadavky na službu

Zakázky, u nichž je vyžadováno odsouhlasení návrhu, bude Objednavatel vyzván k provedení odsouhlasení, příp. korektury návrhu. Poskytovatel se zavazuje zhotovit návrh v souladu s požadavkem Objednavatele. Podpisem, nebo emailovým potvrzením návrhu z emailové adresy uvedené v registraci, přebírá Objednavatel odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Současně nese odpovědnost za takto vzniklé vady na chybné vyhotovení a je povinen službu či dodávku uhradit. Případná nová výroba objednávky je považována za novou zakázku. Všechny objednávky, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány Objednavatelem, nese Objednavatel veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou, gramatickou úplnost a správnost.

 1. Registrace pro objednávky

Za účelem uskutečnění objednávky a pro využívání elektronického systému je nutná registrace klienta. Registrace umožňuje Poskytovateli získat přehled o využívání elektronického systému a Objednateli usnadňuje a zabezpečuje objednávání.
Informace nutné pro registrace obsahuje registrační formulář. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.
Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. a s občasným zasíláním marketingových nabídek. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost o zrušení registrace. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Objednavatel si ponechá informace o realizovaných objednávkách pro potřeby účetnictví.
Poskytovatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

 1. Dokončení objednané služby

Po dokončení objednávky bude Objednavatel vyzván Poskytovatelem k úhradě nebo převzetí objednávky, která byla Objednavatelem vybrána v elektronickém systému Poskytovatele.
Objednávka, pokud není výslovně dohodnuto jinak, bude kompletně uhrazena před zveřejněním požadavku. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je Objednavatel povinen před zveřejněním doplatit cenu služby.

 1. Povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen realizovat službu, příp. zakázku v dohodnutém termínu. Některé termíny z elektronického systému mohou mít časové rozmezí, ve kterém bude zakázka realizována podle vytížení Poskytovatele, a pokud není možné ze závažných důvodů tento termín dodržet, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednavatele. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k Objednavateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

 1. Povinnosti Objednavatele

Objednavatel je povinen poskytnout Poskytovateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku Poskytovatelem. Objednavatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
Informace potřebné pro kvalitní vyřízení objednávky je Objednavatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu služby o čas odpovídající prodlení Objednavatele.
Pokud i přes výzvu Poskytovatele neposkytne Objednavatel potřebnou součinnost ve stanovené lhůtě, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po Objednavateli úhradu vzniklých nákladů. Objednavatel je povinen převzít dohodnuté služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k Poskytovateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

 1. Vlastnictví zhotovení nebo služby

Na Objednavatele přechází vlastnictví ke zhotovené věci až po předání vyhotovení objednávky nebo služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo pořídit si vzorek služby nebo věci nebo fotodokumentaci, apod. a tyto využít pro své reklamní účely bez souhlasu klienta, pokud není dohodnuto jinak. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí Poskytovatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno Objednavatele, popis a další informace. Objednavatel si vyhrazuje právo sepsat zvláštní písemnou kupní smlouvu nebo smlouvu, která jasně vymezuje rozsah použití realizovaných grafických prací Objednavatelem.

 1. Smluvní pokuty

Pokud Objednavatel nepřevezme službu ve sjednaném termínu, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý nedodržený termín převzetí.
Pokud si Objednavatel i přes písemnou výzvu Poskytovatele nepřebere zhotovenou objednávku ve lhůtě 30 dnů od vyzvání, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje objednavatele povinnosti zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady s tímto související. V případě, že na straně Objednavatele dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
Jakékoliv ustanovení těchto podmínek o smluvní pokutě se nedotýká nároku Poskytovatele na náhradu škody a úroku z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

 1. Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady poskytnuté služby. Reklamace musí mít písemnou formu s přesnou specifikací reklamované vady a Poskytovatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
Pokud nelze vadu odstranit, poskytne dodavatel Objednateli slevu v dohodnuté výši.
Pokud nelze vadu vyřešit úpravou, ani slevou kupní ceny, vrátí Poskytovatel Objednavateli celou kupní cenu zhotovené věci a ponechá si vadnou věc či návrh.
Poskytovatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.

 1. Autorská práva

Autorská práva ke všem značkám, polepům, potiskům apod., která jsou součástí výše uvedených internetových prezentací Poskytovatele, jsou majetkem Poskytovatele a není možné je bez jeho písemného souhlasu jakkoliv kopírovat nebo využívat. V případech, kdy jsou objednávky exkluzivně vytvářeny Poskytovatelem pro Objednavatele, náleží autorská práva po zaplacení plné výše sjednané ceny Objednateli.

 1. Rozhodčí řízení

V případě vzniku jakýchkoli sporů mezi Poskytovatelem a objednavatelem, které nebudou vyřešeny na základě vzájemné dohody, se Poskytovatel i Objednavatel shodují na řešení těchto sporů prostřednictvím rozhodčího řízení podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR,a.s.,IČ:27166147 (dále jen "Unie") přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou.

 1. Platnost VOP

Všeobecné platební podmínky jsou platné od data 30.4.2020.
Pokud se stane jedna nebo více částí těchto podmínek z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
Poskytovatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, v případě úpravy bude tato vždy řádně uvedena u jednotlivých druhů poskytovaných služeb.

 

Aktuální informace
 • Aktuální výše základní sazby EU je 5,56 %. Úrokové sazby našich programů se odvíjejí od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku.
  Více...
 • Od prvního září začne platit zákaz používání kotlů 1. a 2. emisní třídy. MŽP upravilo podporu výměny kotlů od září a oznámilo, jak budou probíhat kontroly...
  Více...
 • Solární novinky.
  Více...
 • Globální dopad snížení objemu rostlinné výroby
  Více...
 • Dotace Oprav dům po babičce Zálohová dotace na důkladné renovace starších obytných domů
  Více...
 • Výzvy Modernizačního fondu
  Více...
 • Státní fond životního prostředí ČR od roku 1992 přispívá na projekty zlepšující životní prostředí v České republice. Prohlédněte si naši aktuální nabídku dotací, přispět na projekt můžeme i vám.
  Více...
 • Portál o bydlení
  Více...
 • Aktuality Ministerstva průmyslu a obchodu
  Více...
 • Státní fond podpory investic
  Více...
 • Podpora průmyslových podniků v instalacích fotovoltaiky
  Více...
 • Aktuality ministerstva zemědělství
  Více...

Zajištění budoucnosti s dlouhodobými investičními produkty: KDY, PROČ A JAK investovat?
 • Dlouhodobé investiční produkty představují zajímavou možnost, jak si vytvořit finanční rezervu pro budoucnost. .....
  Více...

"Zdraví je dar" - Kvalitní zdraví - základ prosperity.
 • "Zdraví je dar" průvodce kvalitními produkty a postupy, nezbytnými pro podporu a udržení Vaší rovnováhy. Celostní medicína - odhalené tajemství dosažení rovnováhy a harmonie mysli, duševního zdraví a těla.
  Více...

Poloviční úrok a nízké splátky: výhodný úvěr k programu Oprav dům po babičce je na dosah
 • Lidem, kteří nemají naspořeno na renovace bydlení, se otevírá unikátní možnost zvýhodněného úvěru...
  Více...

Dobíjecí stanice pro elektromobil
 • Naše energie vás posouvá vpřed Komplexní řešení elektromobility od ČEZ. Veřejné dobíjení / Pro domácnosti / Pro firmy, města a obce
  Více...
 • Jak dobíjejí řidiči u ČEZ? Rychlejší stanice zvedly za poslední tři roky průměrný odběr o 47 % a zkracují dobu dobíjení
  Více...
 • Dlouhodobé investiční produkty představují zajímavou možnost, jak si vytvořit finanční rezervu pro budoucnost.....
  Více...

Nový stavební zákon
 • Nový stavební zákon nabývá účinnosti k 1. 1. 2024 pro tzv. vyhrazené stavby (infrastrukturní stavby jako např. dálnice). Pro jiné než vyhrazené stavby nabývá účinnosti od 1. 7. 2024.
  Více...

Ministerstvo životního prostředí / Státní fond životního prostředí
 • První zprávu o dovozu zboží, na které se vztahuje uhlíkové clo (CBAM), je možné podat dodatečně
  Více...
 • MŽP aktualizovalo Politiku ochrany klimatu v ČR. Do roku 2030 budeme získávat třetinu energie z obnovitelných zdrojů a spotřebu snížíme o pětinu
  Více...
 • Obce i sdružení mají o komunitní energetiku enormní zájem, do výzvy se přihlásilo přes 80 zájemců
  Více...

Podpora bydlení / Státní fond investic Podpora
 • Aktuální výše základní sazby EU je 5,56 %. Úrokové sazby našich programů se odvíjejí od základní sazby Evropské unie pro Českou republiku.
  Více...
 • Konec fixace v Programu pro mladé
  Více...
 • Evropská proměna po roce 2027? Hnací silou k růstu EU jsou regiony
  Více...
 • Spočítejte si dotaci pro svůj rodinný dům.
  Více...
 • Zálohová dotace na komplexní zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů. Podpora se vztahuje i na výměnu oken, dveří a jiných stavebních otvorů a na instalaci stínicí techniky
  Více...
 • Příjem žádostí o dotace pro domácnosti s nižšími příjmy je opět otevřen
  Více...
 • Další miliardy korun z Modernizačního fondu jdou na fotovoltaiku pro vlastní spotřebu. Průmyslu, zemědělství i obcím usnadní cestu k udržitelné energii ze slunce
  Více...
 • Startuje nová éra energetiky. MŽP podpoří zakládání energetických komunit, prosperujících díky obnovitelným zdrojům energie
  Více...
 • Státní fond podpory investic 5. 1. 2024 v 10.00 zveřejnil nové výzvy k předkládání žádostí o dotaci z programu NPO brownfieldy. Dotace je poskytována ve výši 3–30 mil. Kč, a to na rekonstrukci staveb nebo na demolice staveb a následný vznik přírodního úložiště uhlíku.
  Více...
 • Poloviční úrok a nízké splátky: výhodný úvěr k programu Oprav dům po babičce je na dosah
  Více...

Kotlíkové dotace
 • Každý, kdo si požádá a splní podmínky, peníze dostane. Domácnosti s nízkými příjmy – zejména senioři a lidé pobírající příspěvek na bydlení – mohou získat až 95% dotaci na výměnu starého kotle na pevná paliva.
  Více...

Kompletní / Částečné zateplení domu
 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad.
  Více...

Inovační fond
 • Cílem Inovačního fondu je podpora velkých inovativních projektů demonstrujících nízkouhlíkové technologie a postupy v energeticky náročných průmyslových odvětvích, v oblasti obnovitelných zdrojů energie, skladování energie, zachycování a ukládání uhlíku (CCS) či v průmyslovém zachycování a využívání uhlíku (CCU).
  Více...

Novostavba pasivního domu
 • Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.
  Více...

Výměna oken a dveří
 • Dotace na výměnu stávajících oken ve vytápěných místnostech, a to včetně střešních oken a balkonových dveří v rodinných domech. Výměna oken v bytech v bytových domech, ve kterých je většina oken již vyměněna.
  Více...
 • Dotace na výměnu stávajících vchodových dveří za nové, tedy venkovních dveří mezi interiérem a exteriérem.
  Více...

Výměna zdroje tepla – starého kotle či kamen
 • Zálohová dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy, kotlů na topné oleje, lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo a na výměnu plynových kotlů starších než 20 let a elektrického vytápění za tepelné…
  Více...

Fotovoltaické systémy
 • Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
  Více...

Využití tepla z odpadní vody
 • Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
  Více...

Úsporný ohřev vody
 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
  Více...

Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
  Více...
 • Dešťovka je dotační program Ministerstva životního prostředí a Státního fondu životního prostředí ČR na podporu udržitelného hospodaření s vodou v domácnostech.
  Více...

Řízené větrání s rekuperací
 • Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
  Více...

Zelené střechy
 • Léto beze strachu ze sucha a horka, připravte se už teď
  Více...
 • Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
  Více...

Spočítejte si dotaci pro svůj rodinný dům.
 • Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.
  Více...

Ekomobilita
 • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
  Více...

Potřebujete poctivě odvedenou zednickou práci v Olomouci? www.proficompanyservis.cz

  Finance / Úvěry / Hypotéky / Pojištění
  • Aktuality Česká národní banka
   Více...

  Navštivte stránky www.proficompanyservis.cz

   Ministerstvo průmyslu a obchodu Zajímavosti
   • NPO podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun
    Více...
   • EGAP od čtvrtka 24. 2. zastavila pojišťování vývozu do Ruska a Běloruska
    Více...
   • Aktuální informace pro podnikatele Hospodářská komora...
    Více...
   • Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro 2022–2027.
    Více...
   • MPO výzvy nového programu Digitální Evropa
    Více...
   • Prodlužujeme lhůtu pro podání žádostí o dotace na komunální FVE a zvýšení energetické účinnosti tepláren
    Více...
   • Vláda schválila nový Národní plán obnovy. ČR může navíc získat přes 170 miliard korun
    Více...
   • Vlastníte elektromobil a chcete jej nabíjet v síti veřejných dobíjecích stanic PREpoint?
    Více...
   • Výběrové řízení na pozici národního experta v Globálním...
    Více...
   • Investice v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic...
    Více...
   • Český telekomunikační úřad regulátor trhu...
    Více...
   • Rozvoj jaderné energetiky i digitální ekonomiky.
    Více...
   • Konfliktní minerály (3TG) - přehled a aktuální informace
    Více...
   • Investiční pozice a zadluženosti ČR vůči zahraničí...
    Více...

   Projektová podpora
   • Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.
    Více...

   Svaz průmyslu a dopravy ČR
   • Od srpna se firmy musí připravit na ochranu oznamovatelů
    Více...
   • Webinář Co přinese zákon o ochraně oznamovatelů zaměstnavatelům?
    Více...
   • Podcast SP ČR: Vodík a jeho využití v průmyslu
    Více...
   • Kalendář akci
    Více...

   Národní plán obnovy
   • Hledáme nové kolegyně a kolegy! Přidej se do týmu Národního plánu obnovy a podílej se na koordinaci jednoho z největších projektů v ČR.
    Více...
   • Více než 22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z Národního plánu obnovy
    Více...

   Těžební unie
   • Newsletter Těžební unie 1/2024
    Více...
   • GEOLOGICKÉ A HORNÍ PRÁVO V PRAXI TĚŽAŘE II., který se uskuteční v hotelu OREA Resort Santon v Brně v termínu 10.–11. října 2023.
    Více...

   Národní rozvojová banka / ČMZRB
   • Národní rozvojová banka Novinky...
    Více...
   • Program ELENA od NRB...
    Více...
   • Financujeme infrastrukturu a poskytujeme poradenství.
    Více...

   CzechInvest
   • Agentura pro podporu podnikání a investic
    Více...
   • Evropa má co dohánět, říká předsedkyně nové evropské startupové platformy ESNA
    Více...
   • CzechInvest podporuje soutěž Společnost přátelská k zaměstnávání 55+
    Více...
   • Dotační výzvy z Národního plánu obnovy
    Více...
   • Špičkoví vědci budou v Brně vyvíjet systémy pro vodíková letadla.
    Více...
   • Veletrhy dotačních příležitostí vám pomohou získat peníze na projekty
    Více...
   • CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR
    Více...
   • MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice
    Více...

   CzechTrade
   • Delegace MPO otevřela pobočku agentury CzechTrade v texaském Austinu
    Více...
   • Sdílíme úspěchy českých exportérů Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.
    Více...
   • Turecko: krátce pro exportéry
    Více...
   • K výsledkům českého exportu za prosinec a celý rok 2022
    Více...
   • Malé a střední podniky mohou žádat až o dvousettisícovou dotaci na kreativní služby v rámci výzvy Design Credits
    Více...
   • CzechTrade posiluje spolupráci s CzechInvestem. Bude blíže firmám v regionech
    Více...
   • Aktuality ze světa
    Více...

   CzechTurism
   • Praha je nejoblíbenější destinací Čechů, poprvé od roku 2012
    Více...
   • Závody vážné i nevážné a mnoho dalšího aktuálně nabízí hory v Česku
    Více...

   Dotace / Fondy / Podpora
   • MMR: 18. témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů...
    Více...
   • Novinky ze světa dotací
    Více...
   • Podívejte se na záznamy webinářů o dotacích Nová zelená úsporám a kotlíkových dotacích
    Více...

   Ministerstvo dopravy / Fond dopravní insfrastruktury
   • Aktuality Ministerstva dopravy ČR
    Více...

   Zajímavé newsleterry a weby
   • GRANTEX. S námi zůstane vše jednoduché.
    Více...
   • CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
    Více...
   • Připravíme vás na vše, co vás v profesním životě může potkat. KURZY.CZ
    Více...
   • KANCELÁŘE A SKLADY k pronájmu přímo od majitele
    Více...
   • Zpravodaj SFPI. Zůstaňte s námi v kontaktu
    Více...
   • Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.
    Více...
   • Verlag Dashöfer, nakladatelství - praktické informace a služby pro profesionály
    Více...
   • Nové bydlení - E - časopisy zdarma ke stažení a prohlížení
    Více...
   • Newsletter Svazu podnikatelů ve stavebnictví
    Více...
   • BusinessInfo.cz je online portálem pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry
    Více...

   Zákony / Vyhlášky / Zákonů a paragrafů je mnoho, stačí si jen vybrat

   Sklady


    


    
    
   © Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2021