Proficompany, s.r.o.

Naše nabídka

cz sk czen de pl ru
Tlacitko_odhlasPřihlášení       Tlacitko_registrujRegistrace       Tlacitko_kosik
Profesionál a partner na trhu s nemovitostmi a investičními příležitostmi

PROFI Company s.r.o., Horní lán 1196/9, 779 00 Olomouc

Všeobecné obchodní podmínky Společnosti 

 1. Všeobecné obchodní podmínky

Tyto Všeobecné obchodní podmínky (dále jen „VOP”), spolu se smlouvou nebo elektronicky akceptovanou objednávkou (dále jen „Smlouva”) upravují podmínky na poskytování produktů a služeb (dále jen „Služby“) Poskytovatelem, PROFI Company s.r.o. (dále jen „Poskytovatel“) svému odběrateli (dále jen „Objednatel“).

 1. Poskytovatel

Poskytovatelem služby je PROFI Company s.r.o. Horní lán 1196/9, 779 00 Olomouc, zapsaná C 62499 vedená u Krajského soudu v Ostravě H (dále jen „Poskytovatel“).

 1. Objednavatel

Objednavatelem je osoba, podnikatel (fyzická nebo právnická osoba), která si objedná portálem nabízenou službu zveřejnění nabídky, poptávky, vizitek, loga, odkazů či další placené služby dle nabídky a ceníku Poskytovatele (dále jen „Objednavatel“).
Objednání služeb musí mít vždy písemnou formu, tj. poštou, e-mailem nebo vyplněním formuláře na webových a internetových stránkách Poskytovatele.
Objednávka musí obsahovat skutečné a pravdivé kontaktní údaje a fakturační informace o Objednateli včetně telefonického a emailového spojení, které jsou uloženy v databázi, po přihlášení Objednavatele se jakákoliv objednávka považuje za Objednavatelem autorizovanou. Poskytovatel nenese za případné zneužití hesla odpovědnost. Objednatel může informace o sobě v budoucnu smazat nebo písemně požádat o jeho vyřazení z veřejné informace. Poskytovatel si vyhrazuje právo dle konkrétní objednávky a jejího rozsahu určit, kdy postačí prostá objednávka, a ve kterých případech bude nutné smlouva. Podpisem, nebo odesláním objednávky Objednavatel vždy stvrzuje nejen souhlas s těmito podmínkami, ale současně dává najevo svobodnou vůli uzavřít smlouvu s Poskytovatelem. Objednavatel je povinen informovat Poskytovatele o úmyslu zrušit objednávku nebo její část. Pokud dojde k zrušení objednávky po zahájení výroby nebo zveřejnění objednané služby, bez sankce to není možné. Objednatel je v takovém případě povinen objednanou službu odebrat a uhradit v plné výši. Pokud nebyla výroba služby nebo zveřejnění zahájeno a nebyla připsaná platba nebo záloha, je možné toto učinit bez sankce do připsání platby na účet Poskytovatele.

 1. Služba - PROFI Company s.r.o

Služba PROFI Company s.r.o. slouží ke zprostředkování obchodních i soukromých poptávek a nabídek pro Objednavatele.
Poptávka i nabídka je zadaný požadavek od poptávajícího s cílem najít vhodného dodavatele služeb, zpřístupňuje kontakty za účelem poskytnutí informace a navázání spolupráce. Služba je zahájena ihned po zpracování objednávky (max. do 2 pracovních dnů od objednání) a současně je zaslána faktura elektronicky (korespondenčně na vyžádání). Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění nevhodného obsahu a neručí za pravdivost inzerovaného sdělení či reklamy nebo zveřejněné informace od Objednavatele.

Uskutečněná platba je platba připsaná na účet Poskytovatele dle data splatnosti na faktuře. Služba je ukončena dle smluvené délky plnění a není automaticky prodlužována na další období.

 1. Cena služby

Objednávky jsou vždy účtovány podle ceníku platného v době přijetí objednávky. Platné ceny jsou uváděny v aktuální verzi ceníku. Služeb Poskytovatele v elektronickém systému. Jsou uváděny bez DPH, není-li uvedeno jinak. Objednavatel si vyhrazuje právo na změnu cen bez předchozího upozornění. U objednávek, kde je Poskytovatelem dáno cenové rozpětí (např. grafické práce), může se výsledná cena pohybovat v rámci tohoto rozmezí.

 1. Platební podmínky

Objednavatel provádí úhradu služeb dle platného ceníku předem ve výši objednané služby. Pokud nebude objednaná služba uhrazena, objednávka bude zrušena. Realizace objednávky bude zahájena až okamžikem, kdy bude částka připsána na účet Poskytovatele. Po úhradě objednané služby, bude zaslána faktura dle platného ceníku ve výši objednané služby V případě specifického vyhotovení návrhu je Objednavatel povinen zaplatit službu ve sjednané lhůtě splatnosti a odebrat si dokončenou zakázku. V případě prodlení objednatele s úhradou jakékoliv částky vůči Poskytovateli, je Poskytovatel oprávněn přerušit svá plnění vůči objednateli, a to až do okamžiku úplné úhrady všech dlužných částek. V takovém případě Poskytovateli neběží lhůty pro včasné plnění a objednatel není oprávněn požadovat po dodavateli náhradu škod a sankcí vztahujících se k přerušení lhůt pro plnění Poskytovatelem. Uplatnění případné reklamace nemá odkladný účinek na zaplacení zboží nebo služby v plné výši a ve stanovené nebo sjednané lhůtě splatnosti.

 1. Kvalita zveřejněné objednávky

Poskytovatel se zavazuje služby objednané Objednatelem zveřejnit v rozsahu jeho požadavku a v množství, kvalitě a provedení na trhu obvyklém.

Poskytovatel si vyhrazuje právo na odstranění nevhodného obsahu a neručí za pravdivost inzerovaného sdělení a zveřejněné informace či reklamy Objednavatelem.

Objednatel prohlašuje, že se seznámil s popisem a rozsahem služeb, uvedeným v elektronickém systému nebo prostřednictvím předchozí jakékoliv jiné písemné komunikace s Poskytovatelem a s tímto popisem souhlasí. Požaduje-li Objednatel službu ve větším rozsahu či nestandartním vyhotovení, musí být tento požadavek výslovně uveden v objednávce spolu s přesnou specifikací.

 1. Specifické požadavky na službu

Zakázky, u nichž je vyžadováno odsouhlasení návrhu, bude Objednavatel vyzván k provedení odsouhlasení, příp. korektury návrhu. Poskytovatel se zavazuje zhotovit návrh v souladu s požadavkem Objednavatele. Podpisem, nebo emailovým potvrzením návrhu z emailové adresy uvedené v registraci, přebírá Objednavatel odpovědnost za případné grafické chyby, v případě textů i za jazykovou a gramatickou správnost a úplnost. Současně nese odpovědnost za takto vzniklé vady na chybné vyhotovení a je povinen službu či dodávku uhradit. Případná nová výroba objednávky je považována za novou zakázku. Všechny objednávky, jejichž podklady jsou v kompletní podobě dodány Objednavatelem, nese Objednavatel veškerou odpovědnost za grafickou, jazykovou, gramatickou úplnost a správnost.

 1. Registrace pro objednávky

Za účelem uskutečnění objednávky a pro využívání elektronického systému je nutná registrace klienta. Registrace umožňuje Poskytovateli získat přehled o využívání elektronického systému a Objednateli usnadňuje a zabezpečuje objednávání.
Informace nutné pro registrace obsahuje registrační formulář. Při neúplných nebo zjevně nepravdivých údajích klienta, bude registrace bez upozornění smazána.
Zaregistrováním klient souhlasí s uchováváním svých údajů v databázi podle zákona č.101/2000 Sb. a s občasným zasíláním marketingových nabídek. Požaduje-li klient zrušení klientské registrace, zašle na e-mail dodavatele žádost o zrušení registrace. Žádost musí být zaslána z e-mailu, který je uveden v registraci. Objednavatel si ponechá informace o realizovaných objednávkách pro potřeby účetnictví.
Poskytovatel se zavazuje, že uložené údaje nebudou poskytnuty žádné třetí straně.

 1. Dokončení objednané služby

Po dokončení objednávky bude Objednavatel vyzván Poskytovatelem k úhradě nebo převzetí objednávky, která byla Objednavatelem vybrána v elektronickém systému Poskytovatele.
Objednávka, pokud není výslovně dohodnuto jinak, bude kompletně uhrazena před zveřejněním požadavku. Nebyla-li zaplacena celá kupní cena předem, je Objednavatel povinen před zveřejněním doplatit cenu služby.

 1. Povinnosti Poskytovatele

Poskytovatel je povinen realizovat službu, příp. zakázku v dohodnutém termínu. Některé termíny z elektronického systému mohou mít časové rozmezí, ve kterém bude zakázka realizována podle vytížení Poskytovatele, a pokud není možné ze závažných důvodů tento termín dodržet, je Poskytovatel povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Objednavatele. Poskytovatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k Objednavateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

 1. Povinnosti Objednavatele

Objednavatel je povinen poskytnout Poskytovateli všechny informace a podklady potřebné k řádnému splnění závazku Poskytovatelem. Objednavatel je povinen poskytnout dodavateli veškerou potřebnou součinnost při realizaci objednávky.
Informace potřebné pro kvalitní vyřízení objednávky je Objednavatel povinen poskytnout bez zbytečného odkladu. Pro případ nesplnění takovéto povinnosti včas a řádně si dodavatel vyhrazuje posunutí termínu služby o čas odpovídající prodlení Objednavatele.
Pokud i přes výzvu Poskytovatele neposkytne Objednavatel potřebnou součinnost ve stanovené lhůtě, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy od samého počátku a požadovat po Objednavateli úhradu vzniklých nákladů. Objednavatel je povinen převzít dohodnuté služby ve sjednaném termínu a sjednaným způsobem. Objednatel je povinen zachovat mlčenlivost o všech důvěrných skutečnostech ve vztahu k Poskytovateli, se kterými se během smluvního vztahu seznámil. Tato povinnost trvá i po skončení smluvního vztahu.

 1. Vlastnictví zhotovení nebo služby

Na Objednavatele přechází vlastnictví ke zhotovené věci až po předání vyhotovení objednávky nebo služby. Poskytovatel si vyhrazuje právo pořídit si vzorek služby nebo věci nebo fotodokumentaci, apod. a tyto využít pro své reklamní účely bez souhlasu klienta, pokud není dohodnuto jinak. Je-li to s ohledem na způsob využití vhodné, připojí Poskytovatel k takto využitým materiálům i obchodní jméno Objednavatele, popis a další informace. Objednavatel si vyhrazuje právo sepsat zvláštní písemnou kupní smlouvu nebo smlouvu, která jasně vymezuje rozsah použití realizovaných grafických prací Objednavatelem.

 1. Smluvní pokuty

Pokud Objednavatel nepřevezme službu ve sjednaném termínu, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 1000 Kč za každý nedodržený termín převzetí.
Pokud si Objednavatel i přes písemnou výzvu Poskytovatele nepřebere zhotovenou objednávku ve lhůtě 30 dnů od vyzvání, je Poskytovatel oprávněn odstoupit od smlouvy a toto zboží zlikvidovat. Toto však nezbavuje objednavatele povinnosti zaplatit kupní cenu, smluvní pokutu, úrok z prodlení či náhradu škody, jakož i další náklady s tímto související. V případě, že na straně Objednavatele dojde k prodlení se zaplacením kupní ceny či ceny za zhotovení díla, byla smluvními stranami dohodnuta smluvní pokuta ve výši 0,5% z celkové ceny zakázky za každý den prodlení.
Jakékoliv ustanovení těchto podmínek o smluvní pokutě se nedotýká nároku Poskytovatele na náhradu škody a úroku z prodlení, které zůstávají nedotčeny.

 1. Reklamace

Reklamaci je nutno uplatnit bezprostředně po zjištění vady poskytnuté služby. Reklamace musí mít písemnou formu s přesnou specifikací reklamované vady a Poskytovatel je povinen odstranit reklamovanou vadu s náležitou odbornou péčí.
Pokud nelze vadu odstranit, poskytne dodavatel Objednateli slevu v dohodnuté výši.
Pokud nelze vadu vyřešit úpravou, ani slevou kupní ceny, vrátí Poskytovatel Objednavateli celou kupní cenu zhotovené věci a ponechá si vadnou věc či návrh.
Poskytovatel je povinen o uznání či neuznání reklamace vyrozumět písemně klienta ve lhůtě do 30 dnů ode dne, kdy mu byla doručena písemná reklamace klienta.

 1. Autorská práva

Autorská práva ke všem značkám, polepům, potiskům apod., která jsou součástí výše uvedených internetových prezentací Poskytovatele, jsou majetkem Poskytovatele a není možné je bez jeho písemného souhlasu jakkoliv kopírovat nebo využívat. V případech, kdy jsou objednávky exkluzivně vytvářeny Poskytovatelem pro Objednavatele, náleží autorská práva po zaplacení plné výše sjednané ceny Objednateli.

 1. Rozhodčí řízení

V případě vzniku jakýchkoli sporů mezi Poskytovatelem a objednavatelem, které nebudou vyřešeny na základě vzájemné dohody, se Poskytovatel i Objednavatel shodují na řešení těchto sporů prostřednictvím rozhodčího řízení podle Jednacího řádu rozhodčího řízení vydaného Unií pro rozhodčí a mediační řízení ČR,a.s.,IČ:27166147 (dále jen "Unie") přičemž rozhodce bude ke dni doručení žaloby zapsán v Seznamu rozhodců vedeném Unií a smluvní strany tímto výslovně pověřují Unii, aby určila podle Jednacího řádu rozhodčího řízení rozhodce pro rozhodčí řízení, založené touto rozhodčí doložkou.

 1. Platnost VOP

Všeobecné platební podmínky jsou platné od data 30.4.2020.
Pokud se stane jedna nebo více částí těchto podmínek z jakýchkoliv důvodů právně neúčinnou, netýká se to částí zbývajících.
Pokud není stanoveno jinak, platí příslušná ustanovení Obchodního zákoníku.
Poskytovatel si vyhrazuje právo provádět změny těchto podmínek vždy písemně a změny zveřejní obvyklým způsobem.
Poskytovatel si vyhrazuje v jednotlivých obchodních případech právo na individuální úpravu těchto obchodních podmínek, v případě úpravy bude tato vždy řádně uvedena u jednotlivých druhů poskytovaných služeb.

 

 

Seminář

Aktuální informace
 • Solární novinky. Jak správně vybrat panely pro fotovoltaickou elektrárnu? 10 rad pro výběr správného fotovoltaického panelu
  Více...
 • Chceme být významným hráčem ve výrobě čipů.
  Více...
 • EGAP otevírá Ukrajinu - příjem žádostí exportérů o pojištění
  Více...
 • Úspory energie a Obnovitelné zdroje energie – větrné elektrárny
  Více...
 • Od 1. ledna 2023 je aktuální výše základní sazby EU 7,43 %
  Více...
 • Konec fixace v Programu pro mladé
  Více...
 • Globální ekonomický výhled
  Více...
 • 160 milionů korun další projekty na obnovu brownfieldů
  Více...
 • Z bioplynky na pole. 1,6 miliardy pro zdatnější Cirkulární Česko a lepší kondici zemědělské půdy
  Více...
 • Aktuality z ministerstva průmyslu a obchodu
  Více...
 • K podání žádosti o dotaci z Nové zelené úsporám nově postačí bankovní identita
  Více...
 • Přes miliardu korun na digitalizaci podniků.
  Více...
 • Podpora průmyslových podniků v instalacích fotovoltaiky
  Více...
 • Žádostí o podporu z programu Nájemní bydlení.
  Více...
 • MŽP posílá do obcí přes 5 miliard korun na vodovody, kanalizace i lepší čistění a úpravu vody
  Více...
 • Aktuality ministerstva zemědělství
  Více...
 • Akce a pozvánky
  Více...
 • Srdce Evropy se dá poznat i pěšky. Třeba na příhraniční Stezce Českem
  Více...

Chystáte se zvelebit své bydlení a poohlížíte se po zedníkovi? www.proficompanyservis.cz
 • Nestíháte termín realizace? Dejte nám vědět!
  Více...

Ministerstvo životního prostředí / Státní fond životního prostředí
 • MŽP spouští další vlnu populárních kotlíkových dotací pro nízkopříjmové domácnosti
  Více...
 • Aktuality Ministerstva životního prostředí
  Více...
 • Řekněte si o dotaci z programu Nová zelená úsporám Odstartoval příjem žádostí v novém programovém období
  Více...
 • Úspěšné projekty - Inspirujte se skutečnými dotačními projekty.
  Více...
 • 40 milionů na snížení emisí těžkých kovů a Pakt starostů pro klima
  Více...
 • Ke snížení počtu přemnožených hrabošů pomůže MŽP 40 miliony. Zemědělci je budou moci hubit jen cíleně
  Více...
 • Dotace z Operačního programu Spravedlivá transformace míří k lidem, ve výzvách je přes 20 miliard korun
  Více...

Dotace pro nízkopříjmové domácnosti
 • Podprogram Nová zelená úsporám Light – dotace na rychlé a snadné zateplení pro seniory a domácnosti s nižšími příjmy.
  Více...

Novostavba
 • Dotace na výstavbu nebo nákup nového rodinného domu s velmi nízkou energetickou náročností. Vyšší dotaci získáte, pokud postavíte úspornější dům, zpravidla využívající energii z více obnovitelných zdrojů.
  Více...

Zateplení
 • Dotace na zateplení obvodových stěn, střechy, stropů a podlah u stávajících rodinných domů, vč. zimních zahrad.
  Více...

Kotle, kamna a tepelná čerpadla
 • Minimanuál na kotlíkové dotace 2021 - 2022
  Více...
 • Podívejte se na záznamy webinářů o dotacích Nová zelená úsporám a kotlíkových dotacích
  Více...
 • Dotace na výměnu neekologických kotlů na pevná paliva nižší než 3. třídy a lokálních topidel (např. kamen) využívaných jako hlavní zdroj tepla za kotel na biomasu či tepelné čerpadlo.
  Více...

Dešťovka – dešťová a odpadní voda
 • Předvánoční Priorita je o uhlí, penězích pro obce a o vodních projektech
  Více...
 • Vše o vodě - Aktuality o suchu
  Více...
 • Dotace na efektivní zachytávání a využití dešťové a odpadní vody. Zachycenou vodu lze použít na zalévání zahrady nebo jako vodu užitkovou. Přínosem je úspora výdajů a spotřeby pitné vody.
  Více...

Fotovoltaické systémy
 • Dotace na domácí solární fotovoltaickou elektrárnu propojenou s distribuční soustavou. Vyrobená elektrická energie se přednostně využívá v domě.
  Více...

Příprava teplé vody, solární ohřev
 • Dotace na pořízení a instalaci nového systému na přípravu teplé vody pomocí solárních panelů či tepelného čerpadla.
  Více...

Stínicí technika
 • Dotace na venkovní stínicí techniku (rolety, žaluzie apod.), která slouží ke snížení tepelné zátěže místností uvnitř budovy.
  Více...

Řízené větrání s rekuperací
 • Dotace na systémy řízeného větrání se zpětným získáváním tepla.
  Více...

Zelené střechy
 • Léto beze strachu ze sucha a horka, připravte se už teď
  Více...
 • Dotace na výstavbu zelených střech (extenzivních, polointenzivních a intenzivních) na rodinných domech, případně dalších nadzemních stavbách ve vlastnictví žadatele
  Více...

Potřebujete poctivě odvedenou zednickou práci v Olomouci? www.proficompanyservis.cz

  Nabízíme dovednosti a zkušenosti v oboru zedník, pracovitost, výsledek, zhotovení díla, v termínu a kvalitě. www.proficompanyservis.cz

   Ekomobilita
   • Podpora se poskytuje na pořízení a instalaci dobíjecí stanice pro osobní elektromobil a dalších zařízení nezbytných pro její provoz.
    Více...

   Využití tepla z odpadní vody
   • Dotace na systémy pro využití tepla z odpadní vody včetně příslušenství a zapojení systému.
    Více...

   Projektová podpora
   • Dotace na projektovou přípravu, energetické hodnocení, odborný technický dozor a měření průvzdušnosti obálky budovy.
    Více...

   Bonus za využití více opatření
   • Při kombinaci více opatření můžete další peníze navíc. Čím více opatření zkombinujete, tím vyšší bonus. Zvýhodnění může dosáhnout až 185 000 Kč.
    Více...

   Spočítejte si dotaci pro svůj rodinný dům.
   • Významná část investic půjde na nové solární elektrárny, modernizaci současných energetických provozů a další energeticky úsporná opatření.
    Více...

   Navštivte stránky www.proficompanyservis.cz

    Hledáte nebo nabízíte nemovitost, ale nechcete ji zveřejnit? Provedeme neveřejnou poptávku nebo nabídku. Kontaktujte nás proficompany@email.cz nebo +420 734693050

     Ministerstvo průmyslu a obchodu Zajímavosti
     • NPO podpoří fotovoltaické systémy. Alokace je 4 miliardy korun
      Více...
     • EGAP od čtvrtka 24. 2. zastavila pojišťování vývozu do Ruska a Běloruska
      Více...
     • Aktuální informace pro podnikatele Hospodářská komora...
      Více...
     • Státní program na podporu úspor energie EFEKT III pro 2022–2027.
      Více...
     • MPO výzvy nového programu Digitální Evropa
      Více...
     • Prodlužujeme lhůtu pro podání žádostí o dotace na komunální FVE a zvýšení energetické účinnosti tepláren
      Více...
     • Vláda schválila nový Národní plán obnovy. ČR může navíc získat přes 170 miliard korun
      Více...
     • Vlastníte elektromobil a chcete jej nabíjet v síti veřejných dobíjecích stanic PREpoint?
      Více...
     • Výběrové řízení na pozici národního experta v Globálním...
      Více...
     • Investice v oblasti stavební legislativy, investičního prostředí a podpory investic...
      Více...
     • Český telekomunikační úřad regulátor trhu...
      Více...
     • Rozvoj jaderné energetiky i digitální ekonomiky.
      Více...
     • Konfliktní minerály (3TG) - přehled a aktuální informace
      Více...
     • Investiční pozice a zadluženosti ČR vůči zahraničí...
      Více...

     Svaz průmyslu a dopravy ČR
     • Od srpna se firmy musí připravit na ochranu oznamovatelů
      Více...
     • Webinář Co přinese zákon o ochraně oznamovatelů zaměstnavatelům?
      Více...
     • Podcast SP ČR: Vodík a jeho využití v průmyslu
      Více...
     • Kalendář akci
      Více...

     Národní plán obnovy
     • Hledáme nové kolegyně a kolegy! Přidej se do týmu Národního plánu obnovy a podílej se na koordinaci jednoho z největších projektů v ČR.
      Více...
     • Více než 22 miliard korun pro Česko. Evropská komise schválila první žádost o platbu z Národního plánu obnovy
      Více...

     Geologické a horní právo v praxi těžaře II. Odborný seminář ■ 10.–11. října 2023 ■ OREA Resort Santon, Brno

      Těžební unie
      • Newsletter Těžební unie 6/2023
       Více...
      • GEOLOGICKÉ A HORNÍ PRÁVO V PRAXI TĚŽAŘE II., který se uskuteční v hotelu OREA Resort Santon v Brně v termínu 10.–11. října 2023.
       Více...

      Národní rozvojová banka / ČMZRB
      • Národní rozvojová banka Novinky...
       Více...
      • Program ELENA od NRB...
       Více...
      • Financujeme infrastrukturu a poskytujeme poradenství.
       Více...

      CzechInvest
      • Agentura pro podporu podnikání a investic
       Více...
      • Evropa má co dohánět, říká předsedkyně nové evropské startupové platformy ESNA
       Více...
      • CzechInvest podporuje soutěž Společnost přátelská k zaměstnávání 55+
       Více...
      • Dotační výzvy z Národního plánu obnovy
       Více...
      • Špičkoví vědci budou v Brně vyvíjet systémy pro vodíková letadla.
       Více...
      • Veletrhy dotačních příležitostí vám pomohou získat peníze na projekty
       Více...
      • CzechInvest pomohl zrodu Českého bateriového klastru, který akceleruje rozvoj oboru baterií v ČR
       Více...
      • MPO a CzechInvest spustily nový web o brownfieldech v České republice
       Více...

      CzechTrade
      • Delegace MPO otevřela pobočku agentury CzechTrade v texaském Austinu
       Více...
      • Sdílíme úspěchy českých exportérů Inspirujte se jejich příběhy a otevřete si s námi cestu na zahraniční trhy i vy.
       Více...
      • Turecko: krátce pro exportéry
       Více...
      • K výsledkům českého exportu za prosinec a celý rok 2022
       Více...
      • Malé a střední podniky mohou žádat až o dvousettisícovou dotaci na kreativní služby v rámci výzvy Design Credits
       Více...
      • CzechTrade posiluje spolupráci s CzechInvestem. Bude blíže firmám v regionech
       Více...
      • Aktuality ze světa
       Více...

      CzechTurism
      • Praha je nejoblíbenější destinací Čechů, poprvé od roku 2012
       Více...
      • Závody vážné i nevážné a mnoho dalšího aktuálně nabízí hory v Česku
       Více...

      Bydlení / Státní fond investic Podpora
      • Od 1. ledna 2023 je aktuální výše základní sazby EU 7,43 %
       Více...
      • NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00
       Více...
      • MMR: Vláda schválila upravený rozpočet Státního fondu podpory investic pro letošní rok
       Více...
      • Zájemci o bydlení budou moci získat vyšší úvěry s delší splatností
       Více...
      • NPO brownfieldy: Příjem žádostí začne 20. února v 10.00
       Více...
      • Nové podmínky programu Vlastní bydlení
       Více...
      • Vlastní bydlení – úvěrová kalkulačka
       Více...
      • Garanční fond cestovních kanceláří spravovaný Státním fondem podpory investic
       Více...
      • Přínosy a principy nového stavebního zákona:
       Více...
      • Nové podmínky programu Vlastní bydlení
       Více...
      • Prioritou MMR je podpora bydlení a stavební zákon
       Více...
      • Dřevostavby ve veřejném a soukromém sektoru
       Více...
      • O titul Vesnice roku 2022 se utká 175 obcí
       Více...

      Ministerstvo dopravy / Fond dopravní insfrastruktury
      • Začala stavba další části dálnice D7
       Více...
      • Dopravní legislativa 2022: Urychlování výstavby, aktualizace bodového systému a příprava VRT
       Více...
      • Nové povinnosti pro dopravce a řidiče od 2. 2. 2022
       Více...
      • Podpora od programu Doprava 2020+...
       Více...
      • Poskytnutí dotace v rámci dotačního programu pro podporu podnikatelů v nepravidelné autobusové dopravě v roce 2021 nazvaného „COVID - BUS III“
       Více...
      • Proinvestiční rozpočet na dopravní stavby, celkem má být v SFDI 127,6 miliardy korun
       Více...

      Dotace / Fondy / Podpora
      • MMR: 18. témata podpory hospodářsky a sociálně ohrožených regionů, brownfieldů...
       Více...
      • Novinky ze světa dotací
       Více...
      • Zapojte se do výzvy Evropského inovačního a technologického institutu na podporu iniciativy New European Bauhaus
       Více...
      • MMR: Politika soudržnosti je klíčovou součástí programu předsednického tria
       Více...
      • Podívejte se na záznamy webinářů o dotacích Nová zelená úsporám a kotlíkových dotacích
       Více...
      • Česko vykročilo za evropskou finanční podporou. Do roku 2027 má dostat bilion korun, z toho většinu na regionální rozvoj
       Více...

      Finance / Úvěry / Hypotéky / Pojištění
      • Prohlášení ČNB k tuzemskému bankovnímu sektoru
       Více...
      • Podání daňového přiznání k dani z příjmů za 2021
       Více...
      • Z ministerstva financí pro veřejnost a média
       Více...
      • Provedeme vás světem finančních produktů.
       Více...
      • Aktuality Česká národní banka
       Více...

      Zajímavé newsleterry a weby
      • GRANTEX. S námi zůstane vše jednoduché.
       Více...
      • CEBRE – Česká podnikatelská reprezentace při EU
       Více...
      • Připravíme vás na vše, co vás v profesním životě může potkat. KURZY.CZ
       Více...
      • KANCELÁŘE A SKLADY k pronájmu přímo od majitele
       Více...
      • Zpravodaj SFPI. Zůstaňte s námi v kontaktu
       Více...
      • Dokumentační a informační Zpravodaj Ministerstva financí.
       Více...
      • Verlag Dashöfer, nakladatelství - praktické informace a služby pro profesionály
       Více...
      • Nové bydlení - E - časopisy zdarma ke stažení a prohlížení
       Více...
      • Newsletter Svazu podnikatelů ve stavebnictví
       Více...
      • BusinessInfo.cz je online portálem pro drobné živnostníky, malé i střední podnikatele a exportéry
       Více...

      Zprávy ze světa / Zajímavosti
      • Veletrhy a výstavy 2022 - plánované oficiální účasti ČR v zahraničí
       Více...
      • Tendr Evropské komise: Nabídněte IT, zdravotnické, bezpečnostní a infrastrukturní vybavení
       Více...
      • Ministerstvo zemědělství organizuje Den se zemědělským diplomatem ve Spojených arabských emirátech
       Více...
      • Aktuální informace pro české firmy ke vstupu zahraničních občanů do ČR za účelem zaměstnání v zemědělství a potravinářství
       Více...

      Evropská unie - Novinky
      • Jaké kroky Unie podniká k řešení energetické krize
       Více...
      • Podnikání, ekonomika, euro Získejte informace o hospodářství a obchodu EU, o příležitostech pro podniky, včetně možností financování a navazování obchodních kontaktů. Seznamte se blíže s tím, jak splnit požadavky předpisů EU v oblasti životního prostředí, hospodářské soutěže a bezpečnosti výrobků.
       Více...

      Semináře / Pobídky / Výzkum / Vývoj / Webináře
      • Digitalizace MSP 2022: Diskuzní fórum - Jak nejlépe zafinancovat technologický rozvoj firmy
       Více...
      • Máte zájem o investiční pobídku? V CzechInvestu vás provedeme krok za krokem!
       Více...
      • Jak na efektivní vyjednávání s investorem o první významné investici
       Více...
      • Akademie podnikavých žen 2022 - Bezpečnostní minimum pro podnikavou ženu
       Více...

      Zákony / Vyhlášky / Zákonů a paragrafů je mnoho, stačí si jen vybrat

      Investoři a developeři hledají
      • Pozemky a plochy pro průmyslové využití, pozemky pro výstavbu bytových domů, hotely, penziony, obchodní střediska a jiné nevyužité objekty vhodné pro přestavbu a rekonstrukci na bytové domy v celé ČR a SR. Nabídku vložte je do inzerce do příslušné kategorie na Portále podnikatelských nemovitostí.
       Více...

      Změny a novinky v roce 2023

       Napište nám! Máte zájem zveřejnit logo firmy, zajímavý článek nebo upoutávku na titulní stranu našeho webu? Kontaktujte nás! Veškeré informace na proficompany@email.cz nebo tel. +420 734 693 050.

        API / Agentura pro Podnikání a Inovace

        Zajímavé investiční příležitosti
        • Nabídka společnosti vhodnému – ideálně strategickému – následníkovi, který je aktivní v oboru výroby a/nebo instalace vodovodního a kanalizačního potrubí nebo v oboru vodárenství.
         Více...
        • Nabídka společnosti ve vlastním výrobním areálu o rozloze cca 5 500 m2 s možností rozšíření. strojírenská výroba – zakázková výroba výlučně nerezových výrobků pro gastronomický a zdravotnický sektor
         Více...
        • Převzetí až 100 % podílů na jejich společnosti - provoz velkoobchodu a maloobchodu s ochrannými a pracovními pomůckami (OOPP) a služby s tímto provozem spojené (leasing prádla, potisk textilu, výdejové automaty)
         Více...
        • Pískovnu Nebanice u Chebu v České republice v k. ú. Vrbová, obci Nebanice u Chebu. Jedná se o pozemky dobývacího prostoru a pozemky s tímto prostorem související
         Více...
        • Pozemek pro výrobu a průmysl Šumperk
         Více...
        • Pozemek pro komerční výstavbu Hatě
         Více...

        Vyplňte formulář na www.proficompanyservis.cz

         Sklady


          


          
          
         © Portál podnikatelských nemovitostí s.r.o, 2021